Archive for the ‘Thơ’ Category

Tổ quốc! Xin đừng khóc

Posted by: Đồ Trọc on 06/08/2012

Lời cho mai sau!

Posted by: Đồ Trọc on 06/05/2012

Tại sao?

Posted by: Đồ Trọc on 28/04/2012

Ghế ngoan

Posted by: Đồ Trọc on 09/04/2012

Trầm hương

Posted by: Đồ Trọc on 16/03/2012

Giã biệt Quy nhơn

Posted by: Đồ Trọc on 13/02/2012

Sông Hàn

Posted by: Đồ Trọc on 09/02/2012

Chúc Phúc!

Posted by: Đồ Trọc on 09/02/2012

Huế ơi!

Posted by: Đồ Trọc on 04/02/2012

Bồng bềnh

Posted by: Đồ Trọc on 22/01/2012